wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu

Podstawowe informacje o leasingu:

Umowa leasingu

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Przedmiot leasingu

Podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz grunty.

Przez cały okres umowy leasingu przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Nabycie przedmiotu umowy przez leasingobiorcę możliwe jest dopiero po zakończeniu umowy leasingu.

Podstawy prawne leasingu:

  • art. 17a – 17 l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • art.23a – 23 l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • art. 7 ust.1 pkt 2 + art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług

Rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
Copyright ©2009 leasingobiorca.pl