wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu

Rodzaje leasingu

 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy

Leasingu operacyjny musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo zostać zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
 • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Cechy leasingu operacyjnego:

 • ustalone w umowie opłaty - ponoszone przez Korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stanowią po stronie Finansującego przychód, natomiast u Korzystającego w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów
 • przedmiot leasingu wykazywany jest jako składnik aktywów Finansującego i u niego amortyzowany
 • umowa leasingu zawierana jest na okres krótszy niż normatywny okres amortyzacji

Leasing finansowy musi spełniać następujące warunki:

 • umowa musi być zawarta na czas oznaczony
 • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający

Różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym:

 • do kosztów uzyskania przychodu u Korzystającego oraz do przychodu u Finansującego zalicza się jedynie odsetkowa część rat leasingowych
 • przedmiot leasingu wykazuje się jako składnik aktywów Korzystającego i u niego amortyzuje
 • umowa leasingu zawierana jest na okres zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu

Co możemy wpisać w koszt uzyskania przychodu

W leasingu operacyjnym:

 • wpłatę początkową (czynsz inicjalny)
 • całą ratę leasingową
 • opłaty manipulacyjne
 • prowizje
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy itp.)

W leasingu finansowym:

 • odpisy amortyzacyjne
 • odsetki z raty leasingowej
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu

VAT w leasingu operacyjnym i finansowym

Warto pamiętać, że Leasing operacyjny traktowany jest w podatku VAT jako usługa, a leasing finansowy jako dostawa towaru. Podstawą opodatkowania w leasingu operacyjnym jest kwota netto raty leasingowej płaconej comiesięcznie przez korzystającego z przedmiotu. Raty leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%, nawet wtedy, gdy przedmiotem umowy leasingu jest towar, którego sprzedaż jest zwolniona od podatku, czy też jest opodatkowany stawkami 0% lub 7%. Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż przed upływem terminu płatności raty leasingowej.


Obowiązek podatkowy przy umowach leasingu finansowego powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, od dnia wydania przedmiotu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowego, traktowanego jako umowa dostawy towaru, stawka podatku VAT zależy od rodzaju przedmiotu leasingu (0%, 7%, 22%), z reguły firmy leasingowe wymagają „z góry” jednorazowej opłaty podatku VAT.

Odliczenie VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyjątek stanowi odliczenie VAT-u od samochodu osobowego- Od 22 sierpnia 2005r. w przypadku samochodu osobowego możliwe jest odliczenie 60% jednakże nie więcej niż 6.000,00 zł podatku VAT naliczonego od opłat leasingowych. Użytkownik samochodu osobowego nie może również rozliczyć podatku VAT od paliwa. Jakie dostanę faktury z firmy leasingowej:

Leasing operacyjny:

 • faktura VAT wystawiana co miesiąc przez cały okres umowy ze stawką VAT 22%
 • faktura sprzedaży, czy też wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy

Leasing finansowy:

 • faktura VAT wystawiana jest w dniu wydania przedmiotu leasingu na całą jego wartość (stawka VAT jest uzależniona od rodzaju środka trwałego)
 • klient nie otrzymuje FV co miesiąc dostaje tylko informację o comiesięcznych płatnościach
 • nie ma faktury za przeniesienie własności sprzętu po zakończeniu umowy

Leasing finansowy VAT marża

Leasing VAT marża pozwala nabyć przedmiot leasingu (samochód osobowy, dostawczy), od którego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Czyli wtedy, gdy kupujemy przedmiot od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku VAT, albo gdy sprzedający sam nie miał wcześniej możliwości odliczenia VAT (faktura VAT marża, faktura z VAT „zw”). W normalnym leasingu, taki przedmiot musiałby zostać obłożony ponownie 22% podatkiem VAT, co w przypadku np. samochodu osobowego oznacza bardzo duży wzrost ceny samochodu. W leasingu finansowym VAT marża podatek VAT jest naliczany tylko od marży, a nie od całkowitej sumy spłat, przez co jest dużo tańszy. Firma leasingowa wystawia leasingobiorcy tylko jedną fakturę na początku umowy (faktura VAT marża), która będzie charakteryzować się brakiem wartości VAT.

Leasingobiorca w koszty uzyskania przychodu zaliczy:

 • odpisy amortyzacyjne
 • odsetki
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: paliwo, ubezpieczenie itp.)

Wykup przedmiotu po okresie leasingu

Leasing operacyjny

Po upływie umowy leasingu, własność przedmiotu leasingu może, ale nie musi zostać przeniesiona na leasingobiorcę po cenie określonej przez strony (faktura VAT)

Leasing finansowy

Po upływie umowy leasingu własność przedmiotu leasingu może zostać przeniesiona na leasingobiorcę po cenie określonej przez strony, nawet jeśli cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej (brak FV).

Copyright ©2009 leasingobiorca.pl