wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu

Co warto wiedzieć przed wyborem finansowania

szkoda całkowita (Art. 7095. KC)

  • Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa
  • Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy
  • Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody

Rozwiązanie umowy w przypadku szkody całkowitej w praktyce

Rozliczenie finansowe umowy następuje w momencie wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Z tą chwilą Leasingobiorca musi jednorazowo uregulować wszelkie pozostałe opłaty do końca trwania umowy (czynsze i wykup). Firma leasingowa zalicza otrzymane odszkodowanie na rzecz tych opłat, a część przewyższająca tę kwotę jest wypłacana Leasingobiorcy. Gdyby suma opłat przewyższała wysokość przyznanego odszkodowania, Leasingobiorca pokrywa różnicę z własnych środków.

Karne rozwiązanie umowy (Art. 70915. KC)

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Karne rozwiązanie umowy w praktyce

Firmy leasingowe reagują bardzo szybko na brak terminowych płatności. Podobnie do banków, gdy chodzi o kredyt. Kilkudniowe opóźnienie skutkuje najczęściej płatnym przypomnieniem o płatności oraz odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki. Jeżeli Klient znacznie spóźnił się z ratą umowa jest dodatkowo zawieszana, jej odwieszenie również jest płatne i waha się w zależności od firmy leasingowej od kilkuset złotych po np. wielkość ostatniej raty. Jeżeli po interwencji firmy leasingowej Klient nadal nie wnosi opłaty za raty uruchamiany jest proces windykacji sprzętu. Z tego powodu Klientom proponowane są karencje w spłacie raty lub przedłużenia okresu umowy, by nie dopuścić do windykowania sprzętu.

Wibor, Euribor, Libor- porównaj stawki na ofertach

Różnice w ofertach mogą być spowodowane zastosowaną inną stawką np. Wibor-u między firmami leasingowymi. Jedne firmy korzystają ze średniego Wibor-u z poprzedniego miesiąca, a inne używają Wibor-u z ostatnich 30 dni lub Wibor-u dziennego. Przez to oferta może wydać się tańsza „na papierze”, a w rzeczywistości klient zapłaci o wiele więcej spłacając raty leasingowe, jeśli nie porówna zastosowanych stawek WIBOR. Dzieje się tak dlatego, że firma leasingowa może przyjąć korzystniejszy dla niej Wibor z danego dnia. Pewność, że firma nie będzie manipulować Wibor-em, daje jego wartość stała przez cały miesiąc, w którym składana jest oferta leasingowa. Trzeba też pamiętać, że stawki średnie np. z ostatniego miesiąca są dużo mniej ryzykowne i bardziej przewidywalne, gdyż często zdarzają się jedno lub kilkudniowe skoki stóp. Takie skoki są najczęściej w górę, bo rynek reaguje nerwowo głównie na złe wiadomości. Jednodniowe skoki stawki Wibor mogą znacząco podnieść kwotę faktury za czynsz, jeżeli do jej wyliczenia użyto Wibor-u za konkretny dzień. Takiego ryzyka nie ma, gdy korzysta się ze średniej stawki Wibor.

Waluty- zwróć uwagę na spread walutowy w Banku

Bardzo atrakcyjne cenowo są oferty firm, które mogą korzystać z kursów walut NBP.
Daje to pewność niskiego spreadu walutowego, który zapewnia NBP (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Jeśli weźmiemy pod uwagę różnice kursu kupna i sprzedaży waluty w bankach komercyjnych, to rzeczywista suma spłat jest parę procent droższa niż wygląda to na ofercie. Najbezpieczniejszą ofertą leasingową jest ta, którą firma leasingowa przygotowała według kursu kupna waluty NBP, gdyż tam różnica kursów kupna i sprzedaży jest najmniejsza, przez co warunki na ofercie są najbardziej zbliżone do tych z umowy (oferty przygotowuje się według kursu kupna waluty, a raty płaci się według kursu sprzedaży z dnia wystawienia faktury).

Firmy leasingowe oferują finansowanie w PLN oraz w walutach obcych: CHF, EUR, USD, a także w JPY. Aktualnie w obliczu niepewnej sytuacji na rynku klienci preferują zawieranie umów w PLN. W ostatnim czasie okazało się, że umowy leasingu zawierane w walucie obcej opłacają się głównie przedsiębiorcom, którzy są uzależnione od różnic kursowych, czyli zarabiają w walucie, posiadają lokaty walutowe bądź inwestują w walutach obcych. Reasumując, leasing dewizowy przynosi korzyści, głównie tym których przychody uzależnione są od kursu walut obcych.

Copyright ©2009 leasingobiorca.pl